عنوان سرويس پهناي باند قيمت 1 ماه قيمت 3 ماه قيمت 6 ماه قيمت 9 ماه قيمت 12 ماه
 اينترنت پرسرعت حامي 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 128 61,560 ريال 180,986 ريال 343,504 ريال 515,257 ريال 650,073 ريال
 اینترنت پرسرعت حامی 24 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 128 91,800 ريال 269,892 ريال 512,244 ريال 768,366 ريال 969,408 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 128 97,200 ريال 285,768 ريال 542,376 ريال 813,564 ريال 1,026,432 ريال
 اینترنت پرسرعت حامی 48 گیگ در 12ماه (2تا 8 صبح نيم بها) 128 138,240 ريال 406,425 ريال 771,379 ريال 1,157,068 ريال 1,459,814 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي 04 گيگ در ماه (2تا 8 صبح نيم بها) 128 149,040 ريال 438,177 ريال 831,643 ريال 1,247,464 ريال 1,573,862 ريال
 اینترنت پرسرعت حامی 36 گیگ در 6 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 128 194,400 ريال 571,536 ريال 1,084,752 ريال 1,627,128 ريال 2,052,864 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 128 212,760 ريال 625,514 ريال 1,187,200 ريال 1,780,801 ريال 2,246,745 ريال
 اینترنت پرسرعت حامی نامحدود برنزی 128 با امکان تبادل حداقل 6 گیگ درماه 128 155,520 ريال 457,228 ريال 867,801 ريال 1,301,702 ريال 1,642,291 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي نامحدود نقره اي ( با 3 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 10 گيگ درماه) 128 247,320 ريال 727,120 ريال 1,380,045 ريال 2,070,068 ريال 2,611,699 ريال
 اينترنت پرسرعت حامي نامحدود طلايي ( با 7 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 14 گيگ درماه) 128 333,720 ريال 981,136 ريال 1,862,157 ريال 2,793,236 ريال 3,524,083 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 128 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 10 گيگ 128 133,801 ريال 393,375 ريال 746,610 ريال 1,119,916 ريال 1,412,940 ريال
 شبکه ملي اطلاعات128 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدودالماس_دارای IP استاتیک 128 324,000 ريال 952,560 ريال 1,807,920 ريال 2,711,880 ريال 3,421,440 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 256 70,200 ريال 206,388 ريال 391,716 ريال 587,574 ريال 741,312 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 105,840 ريال 311,169 ريال 590,587 ريال 885,880 ريال 1,117,670 ريال
 اینترنت پرسرعت چالاک 36 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 124,200 ريال 365,148 ريال 693,036 ريال 1,039,554 ريال 1,311,552 ريال
 اینترنت پرسرعت چالاک 24 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 156,600 ريال 460,404 ريال 873,828 ريال 1,310,742 ريال 1,653,696 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 256 167,400 ريال 492,156 ريال 934,092 ريال 1,401,138 ريال 1,767,744 ريال
 اینترنت پرسرعت چالاک 18 گیگ در 3 ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 256 220,320 ريال 647,740 ريال 1,229,385 ريال 1,844,078 ريال 2,326,579 ريال
 ينترنت پرسرعت چالاک 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 256 247,320 ريال 727,120 ريال 1,380,045 ريال 2,070,068 ريال 2,611,699 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 256 366,120 ريال 1,076,392 ريال 2,042,949 ريال 3,064,424 ريال 3,866,227 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود برنزي 256 با امکان تبادل حداقل 10 گيگ درماه 256 226,800 ريال 666,792 ريال 1,265,544 ريال 1,898,316 ريال 2,395,008 ريال
 اينترنت پرسرعت چالاک نامحدود نقره اي ( با 4 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 18 گيگ درماه) 256 387,720 ريال 1,139,896 ريال 2,163,477 ريال 3,245,216 ريال 4,094,323 ريال
 ينترنت پرسرعت چالاک نامحدود طلايي ( با 10 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 25 گيگ درماه) 256 538,920 ريال 1,584,424 ريال 3,007,173 ريال 4,510,760 ريال 5,690,995 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 256 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 20 گيگ 256 190,620 ريال 560,422 ريال 1,063,659 ريال 1,595,489 ريال 2,012,947 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 256 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود الماس_دارای IP استاتیک 256 540,000 ريال 1,587,600 ريال 3,013,200 ريال 4,519,800 ريال 5,702,400 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 512 85,320 ريال 250,840 ريال 476,085 ريال 714,128 ريال 900,979 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 512 122,040 ريال 358,797 ريال 680,983 ريال 1,021,474 ريال 1,288,742 ريال
 اينترنت پر سرعت چلچله 3 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت) 512 150,120 ريال 441,352 ريال 837,669 ريال 1,256,504 ريال 1,585,267 ريال
 اینترنت پرسرعت چلچله 48 گیگ در12 ماه (2تا 8 صبح نيم بها) 512 164,160 ريال 482,630 ريال 916,012 ريال 1,374,019 ريال 1,733,529 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 512 182,520 ريال 536,608 ريال 1,018,461 ريال 1,527,692 ريال 1,927,411 ريال
 اینترنت پرسرعت چلچله 18 گیگ در 3ماه (2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 512 236,520 ريال 695,368 ريال 1,319,781 ريال 1,979,672 ريال 2,497,651 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 512 258,120 ريال 758,872 ريال 1,440,309 ريال 2,160,464 ريال 2,725,747 ريال
 اینترنت پرسرعت چلچله 120 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 282,960 ريال 831,902 ريال 1,578,916 ريال 2,368,375 ريال 2,988,057 ريال
 اینترنت پرسرعت چلچله 60 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 291,600 ريال 857,304 ريال 1,627,128 ريال 2,440,692 ريال 3,079,296 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 388,800 ريال 1,143,072 ريال 2,169,504 ريال 3,254,256 ريال 4,105,728 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 512 592,920 ريال 1,743,184 ريال 3,308,493 ريال 4,962,740 ريال 6,261,235 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود برنزي 512 با ام?ان تبادل حداقل 20 گيگ درماه 512 398,520 ريال 1,171,648 ريال 2,223,741 ريال 3,335,612 ريال 4,208,371 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود نقره اي ( با 5 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 36 گيگ درماه) 512 603,720 ريال 1,774,936 ريال 3,368,757 ريال 5,053,136 ريال 6,375,283 ريال
 اينترنت پرسرعت چلچله نامحدود طلايي ( با 13 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 60 گيگ درماه) 512 927,720 ريال 2,727,496 ريال 5,176,677 ريال 7,765,016 ريال 9,796,723 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 512 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 40 گيگ 512 295,650 ريال 869,211 ريال 1,649,727 ريال 2,474,590 ريال 3,122,064 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 512 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود الماس_دارای IP استاتیک 512 864,000 ريال 2,540,160 ريال 4,821,120 ريال 7,231,680 ريال 9,123,840 ريال
 اینترنت پرسرعت زمستان تا بهار (3گیگ-3 ماه) 1024 80,784 ريال 237,504 ريال 450,774 ريال 676,162 ريال 853,079 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 1024 117,720 ريال 346,096 ريال 656,877 ريال 985,316 ريال 1,243,123 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1024 151,200 ريال 444,528 ريال 843,696 ريال 1,265,544 ريال 1,596,672 ريال
 اینترنت پرسرعت چابک 48 گیگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1024 200,880 ريال 590,587 ريال 1,120,910 ريال 1,681,365 ريال 2,121,292 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 1024 216,000 ريال 635,040 ريال 1,205,280 ريال 1,807,920 ريال 2,280,960 ريال
 اینترنت پرسرعت چابک 06 گیگ در ماه(2 تا 5 صبح نیم بها و تا 8 رایگان) 1024 268,920 ريال 790,624 ريال 1,500,573 ريال 2,250,860 ريال 2,839,795 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 6 گيگ در ماه ( 90 دقيقه رايگان 9:30 تا 11 صبح رايگان اسپورت ) 1024 290,520 ريال 854,128 ريال 1,621,101 ريال 2,431,652 ريال 3,067,891 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک 120 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 319,680 ريال 939,859 ريال 1,783,814 ريال 2,675,721 ريال 3,375,820 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 409,320 ريال 1,203,400 ريال 2,284,005 ريال 3,426,008 ريال 4,322,419 ريال
 اینترنت پرسرعت چابک 120 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 517,320 ريال 1,520,920 ريال 2,886,645 ريال 4,329,968 ريال 5,462,899 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 625,320 ريال 1,838,440 ريال 3,489,285 ريال 5,233,928 ريال 6,603,379 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک40 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 1024 1,057,320 ريال 3,108,520 ريال 5,899,845 ريال 8,849,768 ريال 11,165,299 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک نامحدود برنزي 1024 با امکان تبادل حداقل 40 گيگ درماه 1024 679,320 ريال 1,997,200 ريال 3,790,605 ريال 5,685,908 ريال 7,173,619 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک نامحدود نقره اي ( با 9 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 70 گيگ درماه) 1024 1,014,120 ريال 2,981,512 ريال 5,658,789 ريال 8,488,184 ريال 10,709,107 ريال
 اينترنت پرسرعت چابک نامحدود طلايي ( با 18 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گيگ درماه) 1024 2,061,720 ريال 6,061,456 ريال 11,504,397 ريال 17,256,596 ريال 21,771,763 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 1024 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 80 گيگ 1024 490,050 ريال 1,440,747 ريال 2,734,479 ريال 4,101,718 ريال 5,174,928 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 1024 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود الماس_دارای IP استاتیک 1024 1,296,000 ريال 3,810,240 ريال 7,231,680 ريال 10,847,520 ريال 13,685,760 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 2048 160,920 ريال 473,104 ريال 897,933 ريال 1,346,900 ريال 1,699,315 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 2048 193,320 ريال 568,360 ريال 1,078,725 ريال 1,618,088 ريال 2,041,459 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 2048 258,120 ريال 758,872 ريال 1,440,309 ريال 2,160,464 ريال 2,725,747 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 06 گيگ در ماه (2 تا 5 صبح نيم بها و تا 8 رايگان) 2048 312,120 ريال 917,632 ريال 1,741,629 ريال 2,612,444 ريال 3,295,987 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 10گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 441,720 ريال 1,298,656 ريال 2,464,797 ريال 3,697,196 ريال 4,664,563 ريال
 اینترنت پرسرعت کیمیا 60 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 2048 599,400 ريال 1,762,236 ريال 3,344,652 ريال 5,016,978 ريال 6,329,664 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 690,120 ريال 2,028,952 ريال 3,850,869 ريال 5,776,304 ريال 7,287,667 ريال
 اینترنت پرسرعت کیمیا 180 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 2048 756,000 ريال 2,222,640 ريال 4,218,480 ريال 6,327,720 ريال 7,983,360 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 30 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 895,320 ريال 2,632,240 ريال 4,995,885 ريال 7,493,828 ريال 9,454,579 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا 60 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 2048 1,413,720 ريال 4,156,336 ريال 7,888,557 ريال 11,832,836 ريال 14,928,883 ريال
 اینترنت پرسرعت کیمیا نامحدود برنزی 2048 با امکان تبادل حداقل 81 گیگ درماه 2048 1,143,720 ريال 3,362,536 ريال 6,381,957 ريال 9,572,936 ريال 12,077,683 ريال
 اينترنت پرسرعت کیميا نامحدود نقره اي ( با 13 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 120 گيگ درماه) 2048 1,748,520 ريال 5,140,648 ريال 9,756,741 ريال 14,635,112 ريال 18,464,371 ريال
 اينترنت پرسرعت کيميا نامحدود طلايي ( با 25 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 200 گيگ درماه ) 2048 3,692,520 ريال 10,856,008 ريال 20,604,261 ريال 30,906,392 ريال 38,993,011 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 2048 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدود با امکان تبادل حداقل 160 گيگ 2048 806,760 ريال 2,371,874 ريال 4,501,720 ريال 6,752,581 ريال 8,519,385 ريال
 شبکه ملي اطلاعات 2048 كيلو بيت ( اينترانت ) نامحدودالماس_دارای IP استاتیک 2048 2,160,000 ريال 6,350,400 ريال 12,052,800 ريال 18,079,200 ريال 22,809,600 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 4096 182,520 ريال 536,608 ريال 1,018,461 ريال 1,527,692 ريال 1,927,411 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 4096 214,920 ريال 631,864 ريال 1,199,253 ريال 1,798,880 ريال 2,269,555 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 4096 268,920 ريال 790,624 ريال 1,500,573 ريال 2,250,860 ريال 2,839,795 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت ) 4096 430,920 ريال 1,266,904 ريال 2,404,533 ريال 3,606,800 ريال 4,550,515 ريال
 اینترنت پرسرعت کولاک 360 گیگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 4096 827,172 ريال 2,431,885 ريال 4,615,619 ريال 6,923,429 ريال 8,734,936 ريال
 اینترنت پرسرعت کولاک 90 گیگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 4096 830,520 ريال 2,441,728 ريال 4,634,301 ريال 6,951,452 ريال 8,770,291 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 30 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 4096 916,920 ريال 2,695,744 ريال 5,116,413 ريال 7,674,620 ريال 9,682,675 ريال
 اینترنت پرسرعت کولاک 360 گیگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح رایگان) 4096 1,370,520 ريال 4,029,328 ريال 7,647,501 ريال 11,471,252 ريال 14,472,691 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 60 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 4096 1,446,120 ريال 4,251,592 ريال 8,069,349 ريال 12,104,024 ريال 15,271,027 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک 100 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 4096 2,148,120 ريال 6,315,472 ريال 11,986,509 ريال 17,979,764 ريال 22,684,147 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود برنزي 4096 با امکان تبادل حداقل 162 گيگ درماه 4096 2,061,720 ريال 6,061,456 ريال 11,504,397 ريال 17,256,596 ريال 21,771,763 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود نقره اي ( با 18 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 240 گيگ درماه) 4096 3,022,920 ريال 8,887,384 ريال 16,867,893 ريال 25,301,840 ريال 31,922,035 ريال
 اينترنت پرسرعت کولاک نامحدود طلايي ( با 36 گيگ هديه سرعت بالا و تبادل حداقل 360 گيگ درماه) 4096 5,388,120 ريال 15,841,072 ريال 30,065,709 ريال 45,098,564 ريال 56,898,547 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 01 گيگ در ماه (5تا8صبح نيم بها) 10240 205,200 ريال 603,288 ريال 1,145,016 ريال 1,717,524 ريال 2,166,912 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 10240 236,520 ريال 695,368 ريال 1,319,781 ريال 1,979,672 ريال 2,497,651 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نيم بها) 10240 301,320 ريال 885,880 ريال 1,681,365 ريال 2,522,048 ريال 3,181,939 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 10 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح رايگان نيم چاشت) 10240 474,120 ريال 1,393,912 ريال 2,645,589 ريال 3,968,384 ريال 5,006,707 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 20 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 10240 722,520 ريال 2,124,208 ريال 4,031,661 ريال 6,047,492 ريال 7,629,811 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 40 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 10240 1,078,920 ريال 3,172,024 ريال 6,020,373 ريال 9,030,560 ريال 11,393,395 ريال
 اينترنت پرسرعت شهاب 200 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح رايگان) 10240 3,919,320 ريال 11,522,800 ريال 21,869,805 ريال 32,804,708 ريال 41,388,019 ريال

توضيح: قيمتهاي فوق شامل آبونمان مخابرات + 8 % ماليات بر ارزش افزوده پس از اعمال تخفيف دوره اي ميباشداندیشه پرداز قائم

نماینده فروش شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره مجوزFCP به شماره 16-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی